لیست نرم افزار های کاربردی

ردیف نام نرم افزار توضیح لینک دانلود
10 + Notepad 1003 دانلود
11 Zip-7 1002 دانلود
12 XAMPP 1003 دانلود
13 Foxit Reader 1002 دانلود
14 Chrome 1003 دانلود
15 Telerik WinForm 2013 1002 دانلود
16 Telerik Asp.NET 2013 1003 دانلود
17 Stimul Soft Reporter 2011 1002 دانلود
18 dotnet bar dev 1003 دانلود
ردیف نام نرم افزار توضیح لینک دانلود
1 NET FrameWork 3.5 Full. 1002 دانلود
2  NET FrameWork 4 Full. 1003 دانلود
3 NET FrameWork 4.5 Full. 1002 دانلود
4 Windows Installer 1003 دانلود
5 SQL Server Enterprise 2012 1002 دانلود
6 SQL Server 2008 Express 1003 دانلود
7 Visual studio 2013 1002 دانلود
8 Cut FTP 1003 دانلود
9 WinRAR 1002 دانلود

ارسال دیدگاه