Slideshow 1

صندوق فروش

در راستاي شفاف سازي تدريجي مبادلات تجاري و فعاليت هاي مالي ، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش و ترازوي ديجيتال مورد نظر قرار گرفت و در اين خصوص پروژه " به کارگيري سامانه هاي فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل " تعريف گرديد . دامنه اين پروژه در آينده شامل کليه موديان حقيقي بندهاي الف ، ب و ج ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم است که مشمول ماليات بر درآمد و ماليا ت بر ارزش افزوده بوده و در بخش هاي توليد ، توزيع و واردات کالا و خدمات اشتغال دارند . در اين راستا با يکي از کارشناسان مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفتگويي انجام دادم تا با وظايف و تکاليف موديان در اين خصوص آشنا شوم. وي در ابتدا تعريف کوتاهي از صندوق هاي فروش ارائه کرد و گفت : صندوق فروش دستگاهي است که داراي نرم افزار فروشگاهي است و جهت ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه ، هزينه و نگهداري موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي گيردو سامانه هاي فروشگاهي يارانه اي است که قابليت نصب و راه اندازي نرم افزار فروش را داشته باشند . اين کارشناس با اشاره به موديان مکلف به استفاده از سامانه هاي فروشگاهي عنوان کرد : موديان ملزم به استفاده از سامانه هاي فروشگاهي مکلفند از ابتداي سال 92 کليه خريد و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الکترونيکي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند . وي در خصوص مودياني که از ابتداي سال 93 مشمول نصب صندوق هاي فروش مي شوند گفت : سازمان امور مالياتي طي بخشنامه هايي ده گروه از صاحبان مشاغل را از ابتداي سال 93 ملزم به نصب و استفاده از صندوق هاي فروش نموده که از بين آن ها مي توان به فروشندگان لوازم يدکي خودروهاي سبک و سنگين ، فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان ، فروشندگان انواع تلفن ، فروشندگان فرش ماشيني ، تابلو فرش ، موکت و قاليچه ماشيني و فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي اشاره نمود که اين گروه از مشاغل مکلفند پس از نصب و راه اندازي اين صندوق ها ، مراتب را طي فرمي که به همين منظور در نظر گرفته شده است به ادارات امور مالياتي مربوطه اعلام نمايند . وي با اشاره به ساير تکاليف قانوني موديان مذکور اظهار داشت : موديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يک بار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني ثبت نمايند . اين کارشناس همچنين خاطرنشان کرد : هرگاه دستگاه سامانه فروشگاهي به عللي دچار نقص فني شود ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايند .

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به دنبال اعلام فراخوان جديد اين سازمان در خصوص الزام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي توسط 10 گروه از صاحبان مشاغل ، دستورالعملي در خصوص مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي صادر کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، متن اين دستورالعمل بدين شرح است :

1- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از ابتداي سال 1392، مؤديان مشمول مكلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحدكسبي خود را انتخاب و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات مقرر پيش بيني شده، با تکميل برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي که در برگيرنده اطلاعات هويتي آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. شايان ذكراست مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي ماده (71 ) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امكان ثبت خريد و فروش كالا، نگهداري موجودي كالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي را مطابق اين دستورالعمل داشته باشد.

2- مؤديان مشمول نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي كه طي سال شروع به فعاليت مي نمايند، حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بنــد (1) به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.

3- مؤدياني که پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي نمايند مکلفند مراتب را به شرح بند (1) به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. بديهي است اين دسته از مؤديان مشمول استفاده ازمشوق ها و تسهيلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.

4- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال 1392 کليه خريد ها و فروش هاي خود را درسامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الكترونيكي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند .

5- مؤديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

الف) مؤديان موضوع بند (ج) مادة (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مكلفند اطلاعات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند (ج) ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.

ب) مؤديان مشمول بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند فايل الكترونيكي اطلاعات خريد و فروش خودرا در دورة زماني تعيين شده طبق اين دستور العمل از طريق سايت WWW.TAX.GOV.IR براي سازمان ارسال ويا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند. (دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش بصورت فصلي (بهار ، تابستان ، پاييز و زمستان) و از ابتداي سال 1392 حداکثر تا يك ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.)

6- در مواردي که بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد، مؤدي مکلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلا فاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد.

7- مؤديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي، کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند.

مطابق با قوانین سازمان

اطلاعيه در خصوص نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش

تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده 169و 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) مشروحه زير از ابتداي سال 1394

کليه واحد هاي صنفي در رسته هاي شغلي مشمول
موضوع:  صندوق مكانيزه فروش
جناب آقاي حسين طاهر محمدي عضو محترم هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان شميرانات اظهار داشت:
بر اساس ابلاغ اتاق اصناف ايران، در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي کشور درخصوص تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده 169و 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) مشروحه زير از ابتداي سال 1394 مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش يارانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور فاکتور الکترونيکي (صورتحساب فروش) مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون ماليات مستقيم بوده و بايد بر اساس موارد ذيل نسبت به اين مهم اقدام نمايند.
نکته 1 : صاحبان مشاغل(موديان مالياتي) که مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش يارانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي به استناد قوانين فوق الذکر مي باشند در صورت عدم استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش، از معافيت مقرر در قانون براي سال مربوطه محروم خواهند شد.
نکته 2 : معادل هزينه خريد، نصب و راه اندازي سامانه صندوق مکانيزه فروش با رايانه (اعم از سخت افزار يا نرم افزار) از درآمد مشمول ماليات در اولين سال استفاده از سامانه فروش کسر خواهد شد.
نکته 3 : معيار شناسايي صاحبان مشاغل مشمول، جواز کسب فعاليت صادره توسط مراجع ذيصلاح مي باشد.در غير اين صورت ملاک شناسايي اينگونه واحدهاي صنفي، نوع فعاليت مندرج در پرونده ماليات آنان مي باشد.
نکته 4 : با توجه به تعاملي که في ما بين اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي بوجود آمد مقررشد کليه موديان فراخوانده شده دوره اول براي عملکرد سال 92 براي آخرين مرتبه تا پايان مهرماه سال جاري(30/7/1393) فرصت دارند نسبت به اعلام مشخصات سامانه صندوق مکانيزه فروش به سازمان امور مالياتي از طريق مراجعه حضوري يا از طريق سايت www.Tax.gov.IR اقدام نمايند. ضمناً ليست مشمولين سال 92 به پيوست ارسال مي گردد.
نکته 5 : مشمولين فراخوان شده مرحله دوم که از سال 93 مشمول نصب دستگاه سامانه صندوق مکانيزه فروش يا رايانه قرارگرفته اند موظفند با مراجعه به سايت سازمان امور مالياتي www.Tax.gov.IR  نسبت به اعلام مشخصات سامانه صندوق فروش تا پايان آذرماه سال جاري(30/3/1393) اقدام نمايند. ضمناً ليست مشمولين مرحله دوم سال 93 که در سال قبل توسط سازمان امور مالياتي اطلاع رساني گرديده بود مجدداً به پيوست مي باشد.
نکته 6 : افراد فراخوان شده براي عملکرد سال 94 مکلفند مشخصات سامانه صندوق مکانيزه فروش را تا پايان شهريور1394 (31/6/1394) از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور  www.Tax.gov.IR اعلام نمايند. ليست مشمولين سال 94 نيز به پيوست مي باشد.

گروه اول مشمولين استفاده از سامانه صندوق فروشPOS) مکانيزه فروشگاهي) در سال 1392:
دراجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسط صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) از ابتداي سال 1392 که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم  نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده 169 (قانون مالياتهاي مستقيم) و 19 (قانون ماليات بر ارزش افزوده) بوده و در صورت عدم استفاده از سامانه هاي مذکور، از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد. صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) مذکور به شرح ذيل مي باشند:
1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2- فروشندگان آهن آلات
3- فروشندگان لوازم صوتي و تصويري
4- فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري
5- فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات تجهيزات مربوط به آنها
6- فروشندگان لوازم خانگي(شامل برقي، گازي و نفتي)
7- هتل و هتل آپارتمان
8 – تالار پذيرايي، رستوران ها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشي ها
9- مشاوران املاک و مستغلات
10- داروخانه ها

گروه دوم : مشمولين استفاده از سامانه صندوق فروش(POS  مکانيزه فروشگاهي ) در سال 1393 :
1- فروشندگان لوازم يدکي خودروهاي سبک و سنگين و ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
2- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقليه سنگين و ماشين آلات راه سازي  کشاورزي و ساختماني
3- فروشندگان تجهيزات و تاسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع و لوازم مربوط (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
4- فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
5 - فروشندگان تزئينات ساختمان(موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ ديواري، شومينه و کارهاي تزييني چوبي و فلزي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
6- فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بي سيم)، همراه و تجهيزات جانبي آن(نمايندگي عمده و خرده فروشي)
7- توليدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
8- فروشندگان فرش ماشيني، تابلو فرش، موکت و قاليچه ماشيني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
9- فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
10- فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني، آزمايشگاهي و دندان پزشکي و دندان سازي و انواع لوازم و تجهيزات پزشکي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)

گروه سوم : مشموليني که از سال 94 ملزم به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا نرم افزار مکانيزه فروشگاهي شده اند به شرح زير است :
1- فروشندگان لاستيک(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
2- نمايشگاه هاي اتومبيل(سواري، باري ، مسافربري، ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و صنعتي)
3- فروشندگان مصالح ساختماني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
4- فروشندگان تاسيسات الکترونيکي، مکانيکي ساختمان(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
5- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتي و اتومبيل(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
6- فروشندگان مواد شيميايي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
7- نمايندگي فروش شرکت هاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي(غير اشخاص حقوقي )
8- نمايندگي هاي فروش شرکتها و موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي(غير اشخاص حقوقي )
9- فروشندگان يخچال هاي صنعتي و ويتريني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
10 – بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران

5- وظايف موديان :
1-5 – با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه  فروشگاهي از ابتداي سال 1392 موديان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد کسبي خود را انتخاب و حداکثرتا پايان ارديبهشت ماه سال جاري مذکور ضمن نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده ازتسهيلات مقرر پيش بيني شده، با تکميل فرم پيوست(شماره 1) که دربرگيرنده  اطلاعات هويتي آنان مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره مالياتي ذيربط اعلام نمايند. شايان ذکر است مشخصات سخت افزار  و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي(71) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خريد و فروش کالا، نگهداري موجودي کالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي بند(6) اين دستورالعمل را داشته باشد.
2-5 – موديان مشمول نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي که طي سال شروع به فعاليت مي نمايند حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بند 1-5 به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
3- 5- مودياني که پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي نمايند مکلفند مراتب را به شرح بند 1-5 به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
4-5 – موديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال 1392 کليه خريد و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الکترونيکي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده (پيوست شماره 2 و 3) از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.
5-5 – موديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي گردند:
الف) موديان موضوع بند(ج) ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلفند اطلاعات داده شده  به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند(ج) ماده(95) قانون مالياتهاي مستقيم(طبق فرم پيوست شماره 4) ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.
ب)موديان مشمول بندهاي(الف)و(ب) ماده(95) قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فايل الکترونيک اطلاعات خريد و فروش خود را در دوره زماني تعيين شده به شرح بند(6) اين دستورالعمل از طريق سايت www.Tax.gov.IR  براي سازمان ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.(دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش بصورت فصلي(بهار، تابستان، پاييزو زمستان) و از ابتداي سال 1392 حداکثر تا يک ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.)
6-5- در مواردي که بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد، مودي مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافلاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد.
7-5- موديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي، کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند. موديان استفاده کننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه ها با دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست ماموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.
6- ويژگي هاي فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) ارسالي به سازمان امور مالياتي:
1.مشخصات فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال مشخصات فايل الکترونيکي آن و همچنين ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماه خريد و فروش از طريق بخش"صورت الکترونيکي معاملات"در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.Tax.gov.IR در دسترس مي باشد. ضروري است موديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده(169) مکرر را از طريق سامانه الکترونيکي براي سازمان امور مالياتي ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.

 

mahakco-pos
ويژگي هاي سخت افزار صندوق هاي فروش (pos):
از نظر سازمان امور مالياتي مي بايست سخت افزار سامانه فروشگاهي داراي ويژگي هاي ذيل مي باشد:
2.صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با کاربرد و نياز خود آن را انتخاب نمايند.
3.از لحاظ کيفيت مي بايست شرايط استفاده دز محيط هاي تجاري را داشته باشند.
4.برحسب نياز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابليت ارتقائ را داشته باشند.
5.قابليت اتصال تجهيزات جانبي را داشته باشند مانند: بارکد، اسکنر، فيش، پرينتر، پرينتر معمولي، صندوق و نمايشگر مشتري.
6.قابليت نصب و اجراي نرم افزارهاي مورد تأييد سازمان امورمالياتي کشور را دشته باشد.
7.صندوق هاي فروش و تجهيزات جانبي بايد با استاندارد opos و upos سازگار باشند.
8.اين دستگاه ها مي بايست امکانات استفاده از سيستم هاي شبکه اي به عنوان يک ايستگاه کاري را داشته باشند.
9.قابليت اتصال به pos بانکي جهت فروش يا استفاده از کارتهاي اعتباري را داشته باشد.
10.قابليت اتصال از طريق درگاه usp يا RS232 به ساير تجهيزات جانبي را داشته باشد.

توانايي نرم افزارهاي نصب شده به روي سامانه هاي فروشگاهي:
از نظر سازمان امورمالياتي نرم افزارهاي نصب شده بر روي سامانه هاي فروشگاهي مي بايست داراي ويژگي هاي ذيل باشد:
1.پوشش دادن مواردي که در ماده 2 و ماده 3 از آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي منظور گرديده است.
2.نرم افزار بايد مناسب با شغل و نياز صاحبان مشاغل قابل انتخاب باشد و نياز واقعي مودي را از لحاظ مختلف تأمين نمايند.
3.امکان ثبت خريد و فروش کالا، انبارداري(موجودي کالا) و حسابداري جهت ثبت هزينه هاي صاحبان مشاغل.
4.داراي يک بانک اطلاعاتي قابل اعتماد باشد تا در مقالب مشکلاتي مثل قطعي برق و غيره اطلاعات آن دچار مشکل نشود.
5.امکان برقراري ارتباط با رابط هاي نرم افزاري ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور و قابليت ساخت فايل هاي الکترونيکي مورد نياز سازمان.
6.امکان تهيه خروجي براساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امورمالياتي شامل گزارش سه ماهه خريد و فروش، اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و ...
7.قابليت محاسبه خودکار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض با توجه به نوع کالا و خدمات و درج در فاکتور فروش.
8.لزوم استفاده از کد کالاو خدمات(ايران کد) در فرم صورتحساب و سامانه فروش.
9.قابليت سفارشي شدن نرم افزار براي رسته هاي شغلي مختلف براساس طبقه بندي مشاغل ماده 96 قانون ماليات مستقيم.
10.امکان کنترل و دسترسي لحظه اي موجودي کالا در هنگام فروش و در طول دوره مالي.
11.امکان بررسي وضعيت دشتگاه هاي جانبي متصل به صندوق فروش.
12.محيط گرافيکي و کاربرپسند(user friendly) و چندزبانه(فارسي و انگليسي).
13.امکان دسترسي به تمام امکانات سيستم با استفاده از کليدهاي ميانبر.
14.کنترل و شناسايي کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسي.
15.امکان طبقه بندي و گروه بندي کالاها در ساختارهاي سلسله مراتبي.
16.امکان تعريف بارکدهاي متعدد براي يک کالا و دسترسي به اطلاعات کالا از طريق اسکن بارکدکالا.
17.امکان دسته بندي مجموعه اي از کالاها و فروش و قيمت گذاري گروهي.
18.امکان قيمت گذاري x/y (يک عدد 500ريال، 3 عدد 1000ريال).
19.امکان تعريف قواعد فروش و خريد عمده و قيمت گذاري بر آن اساس.
20.امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعه خريد.
21.تخصيص شماره سريال خودکار به اسناد خريد و امکان رديابي اقلام فاکتور با واردسازي شماره سريال سند.
22.امکان ثبت اسناد خريد به صورت قطعي، اماني و مشارکتي.
23.امکان ثبت فروش نقدي، اعتباري، چک يا ترکيبي.

ارسال دیدگاه